Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1374-6/16 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2017.godinu, dodatno obavještenje o nabavci broj:737-7-2-106-3-7/16