1. Šta uređuje Zakon o radu FBiH?
2. Način sklapanja ugovora o radu/trajanje?
3. Noćni rad?
4. Pravilnik o radu i kada je njegovo donošenje obavezno za poslodavca?
5. Minimalni godišnji odmor?
6. Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto?
7. Osnovni elementi ugovora o radu?
8. Odsustva koja se ne smatraju prekidom ugovora o radu?
9. Kako zakon propisuje visinu plaće?
10. Pojam otpremnine?
11. Vrste diskriminacije?
12. U slučaju spora na kome je teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije?
13. Pod kojim uvjetima se može zaključiti ugovor o privremenim i povremenim
poslovima?
14. Šta je to javno preduzeće i kojim zakonom je definisano?
15. U kojem obliku mogu biti javna preduzeća organizirana?
16. Organi upravljanja u javnom preduzeću?
17. Nadležnosti uprave u javnom preduzeću?
18. Ko čini upravu u javnom preduzeću?
19. Prema Zakonu o javnim preuzećima, koje nadležnosti ima nadzorni odbor?
20. Koliko članova ima nadzorni odbor?
21. Da li je javnom preduzeću dozvoljeno davanje kredita ili pozajmica zaposlenim ili
trećim licima u smislu ovog Zakona?
22. Ko imenuje Odbor za reviziji i na čiji prijedlog u smislu ovog Zakona?
23. Plan poslovanja u smislu Zakona, ko ga izrađuje i koji su osnovni elementi koje treba
da sadrži?
24. U smislu zakona o javnim preduzećima poslovna tajna je:
25. U čijoj nadležnosti je priprema Etičkog kodeksa?
26. Koji organ donosi odluku o raspodjeli dobiti?
27. Šta su to privredna društva i koji su to oblici privrednih društava?
28. Kako se osniva privredno društvo?
29. Udjeli u privrednom društvu? Jesu li prenosivi?
30. Osnovni kapital kod d.o.o.?
31. Statut i da li je obavezan kod d.o.o. ?
32. Statusne promjene društva?
33. Šta obavezno sadrži osnivački akt?

34. Kako prestaje d.o.o.?
35. Organi upravljanja u d.o.o.?
36. Kako se povećava osnovni kapital d.o.o.?
37. Kada društvo stiče svojstvo pravnog lica?
38. Šta je prokura i kakva može biti?
39. Šta je sjedište društva?
40. Kako se pokreće parnični postupak i koje elemente mora sadržavati tužba?
41. Postupak po tužbi i kada će sud odbaciti tužbu?
42. Procesne presude?
43. Kada presuda postaje pravomoćna?
44. Ko može biti punomoćnik u parnici?
45. Dostavljanje tužbe na odgovor i Presuda zbog propuštanja?
46. Šta je to činjenično stanje?
47. Redovni pravni lijekovi?
48. U kojim slučajevima revizija, kao vanredni pravni lijek, nije dozvoljena?
49. U kojem obliku sud donosi odluke u parničnom postupku?
50. Vjerodostojna isprava i kada je ona podobna izvršenje?
51. Kako se pokreće izvršni postupak i vrste isprava?
52. Šta sadrži prijedlog za izvršenje?
53. Žalba u izvršnom postupku?
54. Šta je to protivizvršenje?
55. Prigovor?
56. Šta je potraživanje?
57. Šta ne može biti predmet izvršenja?
58. Kada prigovor ima karakter tužbe?
59. Koje su to izvršne isprave?
60. Izvršna sudska odluka?
61. Koje se odluke donose u izvršnom postupku?
62. Šta reguliše Zakon o javnim nabavkama?
63. Koji je maksimalan iznos za direktni sporazum?
64. Uslovi za početak postupka JN?
65. Kada se ne može zahtijevati garancija za ozbiljnost ponude?
66. U kojem roku se dostavlja prijedlog ugovora ponuđaču (konkurentski, otvoreni postupak)?
67. Kako se pokreće postupak javne nabavke?
68. Vrste postupaka javne nabavke?
69. Ishod javnih nabavki?
70. Institucije za praćenje primjene Zakona o JN?

Literatura:

– Zakon o radu F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 26/16, 89/18)
– Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F
BiH” broj: 8/05, 81/08 i 109/12)
– Zakon o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” broj: 81/05 i 75/21)
– Zakon o parničnom postupku („Službene novine F BiH” broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
– Zakon o izvršnom postupku („Službene novine F BiH” broj: 32/03, 52/03 – ispr., 33/06,
39/06 – ispr., 39/09, „Sl. glasnik BiH“, br.15/12 – odluka US “Sl. novine FBIH“, br. 35/12 i
46/16 i „Sl.glasnik BiH“, br.42/18 – odluka US)
– Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)
– Opis poslova radnog mjesta