Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabvaku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2016. godinu broj: 737-7-2-102-3-14/15.