Odluku o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-1522-7/19 od 06.01.2020. godine u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za 2020. godinu.