Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača u postupku javne nabavke za preužanje ugostiteljskih usluga (organizacije iftara) za potrebe Vijećnice iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.