• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MARTA; utorak i četvrtak počinju od 23. MARTA;

JAVNI OGLAS Za prijem radnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 34. i 35. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1- 1393/18 od 22.11.2018. godine, člana 4., 5. i 6. stav 1. pod a) i b) Pravilnika o radu Preduzeća i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo na određeno i neodređeno vrijeme broj: 02-1-783/19 od 08.07.2019. godine, a u skladu sa članom 3. stav (1), 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjem na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo

Osnovni podaci o pravnom licu koje rspisuje javni oglas:

Naziv: JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo,
Sjedište: ul. Bulevar Meše Selimovića 83b, 71 000 Sarajevo,
Internet adresa: www.bazen.ba,
Telefon kontakt osobe zadužene za dodatna obavještenja: 033/773-856.

VIŠE DETALJA O KONKURSU POGLEDAJTE NA SLJEDEĆEM LINKU: http://bazen.ba/Javni-oglas-.pdf

Poslovnik o radu komisje za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos