• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Inicijativa za kategorizaciju cijena energenata za sportske objekt

Jedan od osnovnih razloga otežanog funkcionisanja ustanova i preduzeća u javnom vlasništvu koja upravljaju sportskim objektima su iznimno velika izdvajanja za režijske troškove koji su, u principu, znatno iznad cijena zemalja u okruženju. Činjenica je da ustanove i preduzeća koja gazduju sportskim objektima nemaju nikakav povlašteni položaj u kategorizaciji cijena energenata. U pravilu, sportski objekti su svrstani u kategorije potrošača sa najskupljim tarifnim stavovima.

Iz navedenih razloga, predstavnici ustanova i preduzeća koja gazduju sportskim objektima u državnom vlasništvu na području Sarajevskog Kantona, danas su potpisali inicijativu, koju će pokrenuti posredstvom općinskih i Gradskog vijeća, kao i Kantonalne skupštine, za dobijanje povlaštenog cjenovnog statusa energenata (voda, plin, struja, grijanje) kao preduzeća koja upravljaju sportskim objekatima od šireg društvenog značaja.

Inicijativom je predloženo slijedeće:

  • da se sportski objekti pri obračunu potrošene vode, svrstaju u II kategoriju – institucije (vanprivreda) u koju spadaju: predškolske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije, institucije nauke kulture, socijalne zaštite i sl.
  • da obračun utroška el. energije za sportske objekte bude unutar III ili IV tarifne grupe (iste su) u dijelu – ostala potrošnja prema tarifnim stavovima za kupce Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.
  • da se u KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. sportski objekti kod svrstaju u kategoriju gdje i domaćinstva.
  • da se obračun odvoza smeća bazira na mjernoj jedinici količine odvezenog smeća, a ne na kvadraturi prostora.
  • da jedinične cijene grijanja za sportske objekte bude na nivou stambenog prostora.

 

Navedenim izmjenama kategorija obračuna energenata, troškovi objekata bili bi znatno manji čime bi se funkcionisanje istih olakšalo, a razvoj sporta i sportskih klubova dodatno potakli. Potpisnici inicijative su direktori: KJP ZOI 84 OCS; KJP Centar „Skenderija“; JU „CSR“ Sarajevo; ­­­­JP „LOKOM“; KSC Hadžići; KSC Ilidža; KSC Vogošća; KSC Ilijaš i JP „Olimpijski bazen Otoka“.