• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Pozicija 2. Čuvar nadzor na objektu – tim lider

PITANJA:

1. Poslovi fizičke zaštite su?
2. Ovlaštenje čuvara je?
3. Definicija fizičke zaštite je?
4. Utvrđivanje identiteta može se vršiti pomoću sljedećih isprava?
5. Da li čuvar može upotrijebiti sredstvo prinude u slučaju nepostupanja po njegovoj izdatoj naredbi?
6. Ko propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice?
7. Čuvar treba da upotrijebi silu pri sprovođenju zakona?
8. Mjera upozorenja iskazuje se?
9. Svaka upotreba sile koja rezultira povredu osobe mora biti detaljno opisana u?
10. Ograničenje kretanja je?
11. Poslovi fizičke zaštite su?
12. Ovlaštenje čuvara je?
13. Utvrđivanje identiteta može se izvršiti pomoću?
14. Čuvar može koristiti silu da bi?
15. Mjera naređenja iskazuje se?
16. Službenu iskaznicu izdaje?
17. Agencija koja obavlja poslove fizičke zaštite može posjedovati vatreno oružje kratke cijevi za?
18. Agencija koja obavlje poslove fizičke zaštite izvan mjesta sjedišta agencije obavezna je osigurati
podružnicu ukoliko ima pored odgovarajućih i tehničkih sredstava i opreme?
19. Mjera naređenja je obavezujuća za onog kome se izdaje?
20. Da li je dozvoljeno čuvarima utvrđivanje identiteta izvan objekta i prostora kojeg štiti?
21. Da li je dozvoljeno obavljanje poslova zaštite na osnovu ugovora o djelu?
22. Pasivan otpor je?
23. Podsticanje drugih lica smatra se kao?
24. Da li čuvar ima pravo zabraniti odnosno spriječiti neovlašten ulazak-izlazak vozila i izvršiti njihov
pregled?
25. Da li agencija može imati policijska ovlaštenja?
26. Organizovanje i izvođenje obuke za čuvare obavlja?
27. Naredbu za pretresanje izdaje?
28. Na čiji zahtjev se izdaje službena iskaznica?
29. Osobu zatečenu na izvršenju krivičnog djela može zadržati?
30. Agencija odnosno pravna lica koja imaju vlastitu službu zaštite koju evidenciju vode?
31. Aktivan otpor je?
32. Koje će odbrambene taktike i tehnike čuvar koristiti u pasivnom otporu?
33. Da bi upotreba fizičke sile bila zakonski opravdana potrebno je da se između ostalog ispune
sljedeći uslovi?
34. U vašim odnosima sa medijima trebali bi?
35. Koje će odbrambene taktike i tehnike čuvar koristiti u aktivnom otporu?
36. Pismeni izvještaj o upotrebi sile podnosi se?
37. Ko propisuje način organizovanja i periodične provjere zdravstvene sposobnosti i rukovanje
oružjem?
38. Osnovna podjela oružja
39. Mjere sigurnosti pri rukovanju oružjem dijelimo u dvije osnovne grupe i to?
40. Pod pojmom rukovanje kratkim vatrenim oružjem poderazumjevamo?
41. Rukovanje vatrenim oružjem je?
42. Četvrto osnovno ili glavno pravilo pri rukovanju vatrenim oružjem glasi?
43. Osnovni dijelovi poluautomatskog oružja su?
44. Osnovne streljačke vještine su?

45. Šta se podrazumjeva pod pojmom nišanska linija?
46. Osnovne greške u poravnavanju-podešavanju nišana su?
47. Pod pojmom stav za gađanje podrazumjeva se?
48. Metak upozorenja zaštitar će pucati kada?
49. Dijelovi metka su?
50. Kod metka kalibra 9x19mm broj 19 označava?
51. Poluautomatski pištolji marke Glock model 17 i 19 imaju neolučenu cijev?
52. Nužna odbrana je?
53. Krajnja nužda je?
54. Da bi djelo koje je zaštitar izvršio upotrebom smrtonosne sile, u cilju savladavanja otpora lica, bilo
kvalifikovano kao djelo izvršeno u nužnoj odbrani, potrebno je?
55. Da bi djelo koje izvrši učinitelj bilo kvalifikovano kao djelo izvršeno u krajnjoj nuždi potrebno je?
56. Djelo izvršeno u prekoračenju granica nužne odbrane je?
57. Djelo izvršeno u prekoračenju granica krajnje nužde je?
58. Djelo učinjeno u krajnoj nuždi je?
59. Vazdušno oružje u smislu pozitivnih propisa u FBiH predstavlja?
60. Gasno oružje i oružje za signalizaciju u smislu pozitivnih propisa u FBiH predstavlja?
61. Rasprskavajuće oružje u smislu pozitivnih propisa u FBiH predstavlja?
62. Hladno oružje, u smislu pozitivnih propisa u FBiH predstavlja?
63. Automatsko oružje u smislu pozitivnih propisa u FBiH predstavlja?
64. Kratko vatreno oružje u smislu pozitivnih propisa u FBiH je?
65. Registrovano oružje je?
66. Vatreno i vazdušno oružje, municija za puške sa olučenim cijevima, pištolji i revolver se mogu
nabavljati?
67. Dijelovi za vatreno oružje sa označenim fabričkim brojem mogu se nabavljati?
68. Oružje i dijelove za oružje može nabavljati?
69. Nakon izvršene nabavke oružja imalac oružja je dužan da prijavi policijskoj upravi koja je izdala
odobrenje za nabavku oružja i podnijeti zahtjev za izdavanje oružanog lista odnosno dozvole za
držanje oružja u roku od?
70. Za držanje i nošenje oružja nadležna policijska uprava izdaje?
71. Sa oružjem i municijom se mora postupati sa naročitom pažnjom. Naročita pažnja u postupanju sa
oružjem i municijom pokazuje se?
72. Oružje i municija moraju se čuvati?
73. Zabranjeno je nošenje vatrenog i vazdušnog oružja?
74. Kojim zaštitarima mogu povjeriti nošenje vatrenog oružja, pravna lica koja imaju organizovanu
unutrašnju službu zaštite?
75. Zaštitari oružje i municiju koja im je povjerena mogu nositi?
76. Zaštitari oružje nose na osnovu?
77. Koju vrstu oružja nose zaštitari?
78. Upotreba vatrenog oružja od strane zaštitara se smatra upotrebom smrtonosne sile?
79. Kada će zaštitar upotrijebiti smrtonosnu silu?
80. U kojim slučajevima zaštitar može upotrijebiti vatreno oružje?
81. Zaštitar može upotrijebiti vatreno oružje radi zaštite svog života?
82. Prilikom upotrebe vatrenog oružja zaštitar će ispaliti metak upozorenja?
83. Da li će zaštitar pucati na vozilo u pokretu?
84. Da bi došlo do opaljenja kod serijski proizvedenih pištolja marke Glock pritisak na obaraču mora
biti?
85. Pod pojmom vatreno oružje podrazumjevamo sve vrste pušaka, pištolja, revolver i drugih naprava
koje rade na principu?
86. Krivično djelo protiv života i tijela je?
87. Ko diktira koliko će sile biti upotrebljeno?
88. Postupak čuvara u pogoršanom aktivnom otporu je?
89. Opravdana sila se može upotrijebiti radi?

90. Nadzor nad provođenjem Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
vrši?
91. Na temelju pisanog naloga nadležnog tijela uprave u slučajevima kada je potrebno preduzeti
posebne mjere sigurnosti, agencija ili zaštitarska služba dužna je?
92. Izlazni elementi kontrole pristupa su?
93. Aparat za gašenje požara punjen sa „PH“ ne može se koristit za gašenje požara?
94. Indicije su?
95. Indicije možemo prikupiti?
96. Alibi je?
97. Prisustvo na mjestu izvšenja krivičnog djela je?
98. Uviđaj je?
99. Uviđaj se vrši?
100. Uviđaj će izvršiti?
101. Osiguranje lica mjesta izvršit će?
102. Na licu izvršenja krivičnog djela mogu se pronaći?
103. Prilikom osiguranja lica mjesta treba postupiti na sljedeći način?
104. Lični opis je?
105. Pomoću ličnog opisa lice se može?
106. Elementi sistema video nadzora su?
107. Pod pojmom brisanje dokumenata podrazumjeva se uklanjanje teksta ili detalja nekim hemijskim
sredstvom ili otapalom?
108. Pod pojmom dopisivanje podrazumjeva se?
109. Prema vidljivosti tragove dijelimo na?
110. Do kada trebamo obezbijediti i sačuvati tragove krivičnog djela?
111. Kojim zakonom je regulisana zaštita od požara u Federaciji BiH?
112. Šta je dužno uraditi svako lice koje primjeti požar?
113. Kojim aktom su utvrđene dužnosti i obaveze zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara?
114. Na koji broj se dobiva profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo?
115. Da bi došlo do pojave gorenje odnosno požara u prostoriji moraju istovremene da se ispune koji
uslovi?
116. Eliminisanjem jednog od tri uslova za nastanak požara, požar se?
117. Koja svojstva ima kiseonik?
118. Sa stanovišta opasnosti od požara na šta dijelimo materijale?
119. Zapaljive materije se prema agregatnom stanju dijele na?
120. Koja su sredstva za gašenje početnog požara?
121. Koje je najčešće upotrebljavano sredstvo za gašenje požara?
122. Šta se smije gasiti vodom?
123. Za gašenje čega se može upotrebljavati pjena?
124. Koja je osnovna vizuelna razlika između ručnog aparata za gašenje početnog požara tipa „S“ i
aparata tipa „CO2“?
125. Za šta se upotrebljava tip aparata „CO2“?
126. Šta je to hidrant i koja je oznaka?
127. Gdje su u zgradama postavljeni hidranti sa opremom za aktiviranje, kojima se obezbjeđuje voda za
gašenje požara?
128. Sa čime moraju biti snadbjeveni hidrantski priključci?
129. Kakvi mogu biti uređaji za dojavu požara?
130. Na koji način se aktivira ručni javljač požara?
131. Koje su osnovne snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti?
132. Dopunske snage za vatrogastvo čini?
133. Koje su materije zapaljive?
134. U klasu „A“ se svrstavaju požari kojih zapaljivih materija?
135. U klasu „B“ se svrstavaju požari kojih zapaljivih materija?
136. Na kojem principu djeluju na požar aparati tipa „S“?
137. Na koji način se aktiviraju prenosivi aparati sa ugljen monoksidom?

138. Kojim sredstvom za gašenje požara se najefikasnije gasi požar na električnim instalacijama?
139. Kako i gdje se moraju držati uređaji i oprema za gašenje od požara?
140. Kako se obilježavaju putevi evakuacije?
141. Koliko iznosi novčana kazna za rad agencije bez odobrenja?
142. Kolika je novčana kazna predviđena za pravno lice koje nije izvršilo ispitivanje i održavanje PP
aparata?
143. Šta reguliše Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima ?
144. Pojam uređenih kupališta prema Pravilniku?
145. Na koja kupališta se Pravilnik ne odnosi?
146. Šta se podrazumijeva pod higijenskim uslovima u smislu ovog Pravilnika?
147. Koliko traje zabrana kupanja?
148. Vrsta kupališta prema namjeni?
149. Godišnji pregled kupališta kod kupališta koja rade tokom cijele godine?
150. Zabrana rada kupališta?
151. Održavanja reda na kupalištima i koje su glavne tačke kupališnog reda koje moraju biti vidljive?
152. Promatranje kupališta i ko obavlja te poslove?
153. Ko vodi evidenciju o ozljedama i nesrećama kupača?
154. Dužnosti spasilaca?
155. Oprema spasioca?
156. Ko daje dozvolu za održavanje takmičenja na kupalištu?
157. Ko vrši nadzor nad kvalitetom vode?
158. Voditelj spasilaca?
159. Obaveze kupača?
160. Šta znači oznaka “promjena dubine vode”?
161. Šta označava crveno-žuta zastava na prirodnim kupalištima?
162. Ko je zadužen za sigurnost polaznika škole plivanja, obuke plivanja i treninga plivanja?
163. Koji se sve podaci upisuju u dnevnik spasilačke službe, odnosno obrazac evidencije termina?
164. Ko može provoditi programme osposobljavanja spasilaca?
165. Ko obrazuje Komisiju pred kojom se polaže ispit za spasioce?
166. Koliko važi licence spasioca?
167. Dijete mlađe od sedam godina ne može biti u bazenu?
168. Prvu pomoć utopljeniku pruža?
169. Koji su uzroci utapanja?
170. Koji su opći (mehanički) uzroci utapanja?
171. Koji su fiziološki uzroci utapanja?
172. Kako se djele faze utapanja?
173. Koja je druga fiziološka faza utapanja i objasniti je?
174. Prije ulaska u bazen kupači su obavezni
175. Prethodna provjera sposobnosti za polaganje ispita za sticanje zvanja spasioca obuhvata;
176. Radna odjeća, pištaljka, pločica sa imenom i prezimenom su dio
177. Prethodna provjera sposobnosti?
178. Da li je prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona
Sarajevo obavezno raspisivanje javnog oglasa za prijem radnika?
179. Da li se Uredba odnosi i na prijem pripravnika u radni odnos?
180. Rok za prijavu na Javni oglas prema Uredbi?
181. Na koji način se formira Komsija za provođenje javnog oglasa i može li poslodavac angažovati kao
članove komisije lica koja nisu zaposlena kod poslodavca koji je
raspisao Javni oglas?
182. Poslovnik o radu Komsije i gdje se on objavljuje i da li je objava Poslovnika obavezna?
183. Rok za podnošenje zahtjeva Uredu za imenovanje supervizora i njegovog zamjenika?
184. Odluka o prijemu u radni odnos? Rok i način dostavljanja?
185. Pravo prigovora?
186. Ko vrši nadzor nad primjenom Uredbe?

Literatura:
– Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH

– („Službene novine Federacije BiH“, br. 78/08 i 67/13)
– Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, („Službene novine Federacije BiH, br. 64/09)
– Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 28/17)
– Program obuke i osposovljavanja spaisalaca na uređenim kupalištima (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 23/18)
– Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22)
– Opis radnog mjesta

Broj: 02-1-976/22