• Grupe Škole plivanja: 1) pon - sri - pet, 2) uto - četv - sub; Obje grupe podijeljene su po uzrastu u terminima: 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00 sati. subotom 09:00 - 12:00 sati. Najmlađi uzrast je napunjenih 5 godina. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Pozicija 1. Saradnik Centra za obuku spasilaca i spasilačkih službi

PITANJA:

1. Noćni rad?
2. Pravilnik o radu i kada je njegovo donošenje obavezno za poslodavca?
3. Minimalni godišnji odmor?
4. Ako se godišnji odmor koristi u dijelovima, prvi dio bez prekida obavezno traje koliko dana?
5. Odmor u toku radnog vremena traje?
6. Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto?
7. Osnovni elementi ugovora o radu?
8. Šta uređuje Zakon o radu FBiH?
9. Način sklapanja ugovora o radu/trajanje?
10. Odsustva koja se ne smatraju prekidom ugovora o radu?
11. Kako zakon propisuje visinu plaće?
12. Pojam otpremnine?
13. Vrste diskriminacije?
14. U slučaju spora, na kome je teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije?
15. Prema ZOR-u, radnik je?
16. Plaćeno odsustvo?
17. Puno radno vrijeme?
18. Sa kojim licem se ne može zaključiti ugovor o radu?
19. Prema ZOR-u, šta predstavlja mobing?
20. Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu?
21. Način prestanka ugovora o radu?
22. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu?
23. Reprezentativnost sindikata kod poslodavca?
24. Šta reguliše Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona
Sarajevo?
25. Da li je prema Uredbi obavezno raspisivanje javnog oglasa za prijem radnika?
26. Da li se Uredba odnosi i na prijem pripravnika u radni odnos?
27. Rok za prijavu na Javni oglas prema Uredbi?
28. Na koji način se formira Komsija za provođenje javnog oglasa i može li poslodavac
angažovati kao članove komisije lica koja nisu zaposlena kod poslodavca koji je raspisao
Javni oglas?
29. Poslovnik o radu Komsije i gdje se on objavljuje?
30. Je li objava Poslovnika obavezna?
31. Rok za podnošenje zahtjeva Uredu za imenovanje supervizora i njegovog zamjenika?
32. Odluka o prijemu u radni odnos? Rok i način dostavljanja?
33. Pravo prigovora?
34. Ko vrši nadzor nad primjenom Uredbe?
35. U kojem obliku mogu biti javna preduzeća organizirana?
36. Nadležnosti uprave u JP?
37. Da li je JP-u dozvoljeno davanje kredita ili pozajmica zaposlenim ili trećim licima u smislu
ovog Zakona?
38. Ko imenuje Odbor za reviziju i na čiji prijedlog u smislu ovog Zakona?
39. Koliko članova ima nadzorni odbor?
40. Šta je to javno preduzeće i kojim zakonom je definisano?
41. Prema Zakonu o javnim preuzećima, koje nadležnosti ima nadzorni odbor?
42. Ko čini upravu u JP?
43. Organi upravljanja u JP?
44. Plan poslovanja u smislu Zakona, ko ga izrađuje i koji su osnovni elementi koje treba da
sadrži?
45. U smislu Zakona o javnim preduzećima, poslovna tajna je?
46. Koji organ donosi odluku o raspodjeli dobiti?
47. Ko bira upravu u javnom preduzeću?
48. Nadležnosti Skupštine?

49. Udjeli u privrednom društvu? Jesu li prenosivi?
50. Statusne promjene društva?
51. Šta obavezno sadrži osnivački akt?
52. Kako prestaje d.o.o.?
53. Organi upravljanja u d.o.o.?
54. Šta su to privredna društva i koji su to oblici privrednih društava?
55. Osnovni kapital kod d.o.o.?
56. Kako se osniva privredno društvo?
57. Statut i da li je obavezan kod d.o.o. ?
58. Šta je prokura i kakva može biti?
59. Kada društvo stiče svojstvo pravnog lica?
60. Šta reguliše Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima?
61. Pojam uređenih kupališta prema Pravilniku?
62. Na koja kupališta se Pravilnik ne odnosi?
63. Šta se podrazumijeva pod higijenskim uslovima u smislu ovog Pravilnika?
64. Koliko traje zabrana kupanja?
65. Vrsta kupališta prema namjeni?
66. Godišnji pregled kupališta kod kupališta koja rade tokom cijele godine?
67. Zabrana rada kupališta?
68. Održavanje reda na kupalištima i koje su glavne tačke kupališnog reda koje moraju biti
vidljive?
69. Promatranje kupališta i ko obavlja te poslove?
70. Ko vodi evidenciju o ozljedama i nesrećama kupača?
71. Dužnosti spasilaca?
72. Oprema spasioca?
73. Ko daje dozvolu za održavanje takmičenja na kupalištu?
74. Ko vrši nadzor nad kvalitetom vode?
75. Voditelj spasilaca?
76. Obaveze kupača?
77. Šta znači oznaka “promjena dubine vode”?
78. Sezona kupanja je?
79. Prije ulaska u bazen kupači su obavezni?
80. Koji su uzroci utapanja?
81. Koji su opći (mehanički) uzroci utapanja?
82. Koji su fiziološki uzroci utapanja?
83. Kako se djele faze utapanja?
84. Koja je druga fiziološka faza utapanja i objasniti je?
85. Šta označava crveno-žuta zastava na prirodnim kupalištima?
86. Ko je zadužen za sigirnost polaznika škole plivanja, obuke plivanja i treninga plivanja?
87. Koji se sve podaci upisuju u dnevnik spasilačke službe, odnosno obrazac evidencije termina?
88. Ko može provoditi programme osposobljavanja spasilaca?
89. Ko obrazuje Komisiju pred kojom se polaže ispit za spasioce?
90. Koliko važi licenca spasioca?
91. Dijete mlađe od sedam godina ne može biti u bazenu?
92. Prvu pomoć utopljeniku pruža?
93. Prije ulaska u bazen kupači su obavezni?
94. Prethodna provjera sposobnosti za polaganje ispita za sticanje zvanja spasioca obuhvata?
95. Radna odjeća, pištaljka, pločica sa imenom i prezimenom su dio?
96. Prethodna provjera sposobnosti?
97. Ko potpisuje dnevnik spasilačke službe?
98. Zabrane za kupače tokom boravka na kupalištu?
99. Koje uslove mora ispunjavati kandidat za sticanje zvanja spasilac i šta podrazumijeva ulazni
test?
100. Koje metode se koriste kod testiranja kandidata?

Literatura:

– Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:
28/17)
– Program obuke i osposovljavanja spasilaca na uređenim kupalištima (“Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 23/18)
– Zakon o radu („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22)
– Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22)
– Zakon o javnim preduzećima Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 8/2005, 81/2008,
22/2009 i 109/2012)
– Zakon o privrednim društvima (“Službene novine FBiH”, broj: 81/2015 i 75/2021)
– Opis radnog mjesta