• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 12. februara, a utorak, četvrtak i subota (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 27. februara; U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Javni oglas za prijem radnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 34. i 35. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1- 1393/18 od 22.11.2018. godine, člana 4., 5. i 6. stav 1. pod a) i b) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme broj: 02- 1-93/20 od 27.01.2020. godine, a u skladu sa članom 3. stav (1), 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjem na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), člana 4. i 5 Pravilnika o radu JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarjevo – „Prečišćeni tekst“, broj: 02-1-789-4/19 od 23.12.2019. godine, Direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo Poslodavac JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 83b, 71 000 Sarajevo, sa internet adresom www.bazen.ba raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na nedređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

1. Saradnik za pravne i opšte poslove – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme;
2. Saradnik za protivpožarnu zaštitu, zaštitu na radu i hemijska sredstva, 1 izvršioc na neodređeno vrijeme;
3. Čuvar recepcioner – 1 izvršioc na neodrđeno vrijeme;
4. Blagajnik na pos kasi – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme;
5. Likvidator – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Javni-oglas-konačni-teskt-objavljeni.pdf

Dodatno obavještenje o ispravci pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/obavještenje-o-ispravci.pdf