• Grupe Škole plivanja: 1) pon - sri - pet, 2) uto - četv - sub; Obje grupe podijeljene su po uzrastu u terminima: 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00 sati. subotom 09:00 - 12:00 sati. Najmlađi uzrast je napunjenih 5 godina. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o.Sarajevo

I OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

Nadzorni odbor nadležan je da:

–  nadzire poslovanje Preduzeća;
–  odobrava pojedinačne odluke strateškog karaktera;
– usvaja Izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
– podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća koji obavezno uključuje finansijski i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
– daje mišljenje Skupštini Preduzeća o prijedlogu uprave za raspodjelu dobiti;
– predlaže način pokrića gubitaka;
– odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje lizinga i kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
– predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje lizinga i kredita i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
– priprema i predlaže Etički kodeks i druge akte koje usvaja Skupština Preduzeća;
– donosi Poslovnik o radu Nadzonog odbora;
– vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini Preduzeća;
– donosi pravilnike na prijedlog uprave u skladu sa nadležnostima;
– odobrava plan investicija i cjenovnik usluga;
– razmatra plan javnih nabavki, provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje;
– imenuje i razrješava Upravu – direktora Preduzeća;
– daje upute direktoru za provođenje preporuka, mjera i aktivnosti u vezi sa uočenim nepravilnostima;
– izvršava dužnosti u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
– daje pisano ovlaštenje u skladu sa članom 42. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
– drugim pitanjima bitnim za poslovanje Preduzeća.

II MANDAT

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda lica izvan preduzeća u skladu sa Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru Javnog preduzeća, koju donosi Skupština.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja Skupština glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Izuzetno, ukoliko je član Nadzornog odbora imenovan umjesto lica kojem je prestao mandat prije isteka vremena na koji je imenovan, njegovo imenovanje se vrši na vrijeme do isteka mandata ranije imenovanog člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora zaključuju ugovor sa preduzećem na osnovu odluke Skupštine. Ugovor u ime Preduzeća potpisuje direktor.

Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u obzir u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

III USLOVI ZA IMENOVANJE

Svi kandidati za imenovanje na traženu poziciju moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove

a) OPĆI USLOVI

– da je državljanin BiH
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nema privatni/finansijski interes u JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo,
– da nije osuđivan za krivično dijelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru 5 godina od dana pravosnažne presude uključujući vrijeme zatvorske kazne,
– da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,
– da se na njega ne odnose ograničenja iz člana 252. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima,
– da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u nadzornom odboru.

b) POSEBNI USLOVI

– da ima visoku stručnu spremu – univerzitetska diploma – VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrjednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, dokaz: diploma o stručnom obrazovanju),
– najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja VSS (dokaz: potvrda o radnom iskustvu)
– da je uspješan u obavljanju na ranijim poslovima (dokaz: preporuka)
– da ima sposobnost za svjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, (intervju)
– da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti, (intervju)
– da posjeduje znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnog izvještaja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva iz nadležnosti nadzornog odbora, (intervju)
– da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, (intervju)

IV SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA, ROK I MJESTO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Kandidati su dužni, uz prijavu, koja sadrži biografiju s kratkim i preciznim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva, te adresu i broj kontakt telefona, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata i to:

– uvjerenje o državljanstvu BiH;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– ovjerena kopija univerzitetske diplome;
– ovjerenu kopiju CIPS-ove prijave;
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu ;
– preporuku poslodavca;
– ovjerenu izjavu o ispunjavanju svih uslova iz tačke III tačka a) osim alineje 1. i 2 .

Kandidat koji prođe izbor dužan je dostaviti uvjerenje da nije osuđivan za krivično dijelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru 5 godina od dana pravosnažne presude uključujući vrijeme zatvorske kazne, da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje kako je propisano članom 252 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama F BiH“. Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, sem u slučaju priloženih originalnih dokumenata.

Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Bulevar Meše Selimovića 83 b
71 000 Sarajevo

sa naznakom
PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS
( za članove Nadzonog odbora)
„NE OTVARATI“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Elvir Hadžiahmetović, s.r.

Broj: 01-1-727-2/21
Sarajevo, 09.08.2021. godine