• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 5. Odluke o standardima i kriterijima za
imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo, broj: 01-2-59/18 od 30.01.2018. godine , a
u skladu sa članom 34., 44. i 51. Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor J.P.
“Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo, raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.Sarajevo


Više detalja pogledajte na sljedećem linku: Javni Konkurs