Centar za obuku spasilaca i spasilačkih službi zvanično počeo sa radom 01.06.2018. godine

Stupanjem na snagu Pravilnika o sigurnosti na uređenim kupalištima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/17), stvoreni su preduslovi za osposobljavanje spasilaca. Članom 39. Pravilnika propisano je da Program osposobljavnja spasilaca na uređenim kupalištima mogu provoditi ustanove za edukaciju stručnih kadrova u sportu i druge pravne osobe koje za to ovlasti ministar nadležan za poslove sporta.

Donošenjem Rješenja broj: 12-05-28926/17 od 24.10.2017.godine, ministar je ovlastio JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o.Sarajevo, da u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Crvenim križom F BiH, provodi programe osposobljavanja spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, te vodi evidenciju o osposobljavanju spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova, obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca.

U skladu sa naprijed navedenim donijet je Program obuke i osposobljavanja spasilaca na uređenim kupalištima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/18) koji će se provoditi u Centru za obuku i osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih timova koji se organizuje pri JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.